විදුරවි | දිනමිණ

විදුරවි

 • ජනවාරි මස 03 සිට 09 දක්වාමේෂස්ත්‍රීන්ගෙන් උදව්විදේශ ගතවිය හැක. ගැනීමේ හා විකිණීමේ ගනුදෙනු ඇති අයට වාසිදායක සතියකි. ඔප්පු තිරප්පු මාර්ගයෙන් උරුම හිමිකම් ලබාගත හැක. පාසල් අධ්‍...
  2018-01-02 19:30:00
 • සතර කේන්දරය පාළුවීම බොහෝ විට ගණන් ගැනෙණුයේ ප්‍රවෘජ්‍යා යෝග නැතහොත් දියුණුවක් හිමි නොවන යෝග වශයෙනි. සතර කේන්දරය පාලු වීම පිළිබඳව එලෙස නිර්වචනය කිරීම යහපත් නොවනුයේ එක යෝගයකින්...
  2017-12-19 19:30:00
 • දෙසැම්බර් මස 20 සිට දෙසැම්බර් 26 දක්වාමේෂවගකීම් දරයිව්‍යාපාරවලට සුබයි. විශේෂයෙන් ආයතනය, ආයතනයට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයන්ට හිතකර කාලයකි. වෘත්තීමය වශයෙන් හදිසි ධනයක් ලැබීමට නියමිතය...
  2017-12-19 19:30:00
 • සුනාමි කියන වචනය පවා අපේ කටවහරට ආවේ 2004 වසරේ දෙසැම්බර් 26 දායින් පසුවයි. මොකද ඊට කලින් අපි සුනාමියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලවත් අත්දැකලා තිබුණේ නෑ. නමුත් ඒ වෙත්දිත් ලෝකයේ...
  2017-12-12 19:30:00
Subscribe to විදුරවි