ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය | දිනමිණ

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

  • පවතින වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් විදුලි උත්පාදනය සදහා අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුව ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.එම මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ කෙසේ හෝ උත්සහ...
    2017-02-23 10:00:15
Subscribe to ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය