මහ බැංකු බැඳුම්කරය | දිනමිණ

මහ බැංකු බැඳුම්කරය

  •  මහ බැංකු භාණඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව විමර්ශනය කිරීමට කථානායකවරයා පත්කළ කෝප් කමිටුවේ (පොදු ව්‍යාපාර කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ) උප කමිටුව නිකුත් කළේ යැයි කියන වාර්තාව...
    2015-07-16 19:30:00
Subscribe to මහ බැංකු බැඳුම්කරය