මන්නාරම සමූහ මිනීවල | දිනමිණ

මන්නාරම සමූහ මිනීවල

  • මන්නාරම, සමූහ මිනිවල තුළින් මතුවු මිනිස් අස්ථි කොටස් දෙකක් එකිනෙකට කිසියම් ද්‍රව්‍යයකින් එක්ව සිටින ආකාරයට බැද තිබෙන ආකාරයේ අස්ථි කොටස කැනීම් තුළින් හමුවු බව පරීක්ෂණ මෙහෙයවන...
    2018-12-07 06:07:00
  • මන්නාරම සමූහ මිනීවලෙන් මිනිස් අස්ථි කොටස් 62 ක් මේ වනවිට සොයාගෙන ඇති බව වාර්තාවේ.මෙම සමූහ මිනීවලේ කැණිම් කටයුතු ආරම්භ කර අදට දින 46 ක් ගතව තිබේ.මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැගිල්ල...
    2018-08-02 04:27:00
Subscribe to මන්නාරම සමූහ මිනීවල