බස්නාහිර පළාත් සභාව | දිනමිණ

බස්නාහිර පළාත් සභාව

 • පළාත් සභා මැතිවරණය එකම දිනකදී පැවැත්වීම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත බස්නාහිර පළාත් සභාව විසින් වැඩි ඡන්ද 17න් සම්මත වී තිබේ...
  2017-09-11 11:30:30
 • 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත, විවාදයට ගැනීම කල් දැමීමට අදාළ යෝජනාවක්, බස්නාහිර පළාත් සභාවේදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි.පක්ෂව ඡන්ද 77ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 05 ක් ලැබී ඇත.
  2017-09-04 06:30:00
 • බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අද පැවැති විවාදය උණුසුම් වූ බව වාර්තාවේ.ඒ සියලුම පළාත් සභා මැතිවරණ එක් දිනයකදී පැවැත්වීමට අදාළව විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන...
  2017-08-28 08:00:45
 • සංවර්ධන විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත බස්නාහිර පළාත් සභාවට අද ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී එය ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 28 ක් ලැබුණු අතර එයට විරුද්ධව ඡන්ද...
  2016-12-29 18:30:00
Subscribe to බස්නාහිර පළාත් සභාව