බරපතල මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශණ කොමිසම  • දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදුවී තිබෙන රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතය පිළිබඳව සිදුකෙරෙන විමර්ශනයකට අදාළව ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීමට හිටපු ඇමැතිවරයකු වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ...
    2016-06-26 19:30:00
Subscribe to බරපතල මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශණ කොමිසම