ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ජාතික උරුමයක් බවට පත්කිරීමේ රාජ්‍යය මහෝත්සවය - 2019 | දිනමිණ

ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ජාතික උරුමයක් බවට පත්කිරීමේ රාජ්‍යය මහෝත්සවය - 2019

Subscribe to ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ජාතික උරුමයක් බවට පත්කිරීමේ රාජ්‍යය මහෝත්සවය - 2019