කප්රුක

 • ජයසිරි මුණසිංහ සහ අනුර ප්‍රේමලාල්විශිෂ්ට රාජ්‍ය පාලනයක රහස විශිෂ්ට රාජ්‍ය නිලධාරීන් රජය සතුවීමයැයි වසර 34ක කීර්තිමත් රාජ්‍ය සේවයකට සමුදෙමින් ගෝඨාභය...
  2017-06-21 19:30:00
 • l මවි­සින් ඉගෙන ගැනී­මට ගත කරන ලද කාල­යත් මහ­ජන බැංකුව තුළ සේවය කළ කාල­යත් හැර ඉතිරි කාලය සම්පත් බැංකුවේ උන්න­තිය වෙනු­වෙන් කැප කරන ලද කාල­යකි. මා එම කාර්යය සඳහා කැප කළේ ඉතාම සතුටින්.
  බුද්ධිකා බ්‍රාහ්ම­ණගේබැංකු ක්ෂේත්‍රයට නව මුහුණුවරක් දෙමින් පෙරළිකාර ආරම්භයක් කළ සම්පත් බැංකුව වර්ෂ 30ක් සම්පූර්ණ කරන මෙම වර්ෂයේ බැංකුව ආරම්භ කිරීමට තුඩු දුන්...
  2017-06-21 19:30:00
 • l ඇමැති හරීන් ප්‍රනාන්දුතොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ලොව පුරා සමාජ සහ ආර්ථික වර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත්ව ඇති යුගයක් අපි පසු කරමින් සිටින්නෙමු. අප රටේ සමස්ත...
  2017-06-21 19:30:00
 • ජයසිරි මුණසිංහ පාරිසරික හා සාමාජයික විනාශයන් අවම කරන ව්‍යාපෘතිවලට වැඩි වශයෙන් අතදීමේ හරිත බැංකුකරණය කරා මෙරට බැංකු පද්ධතිය යොමු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර...
  2017-06-21 19:30:00
Subscribe to කප්රුක