එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව | දිනමිණ

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව

 • සිව්වන දිනටත් ක්‍රියාත්මක මාලි සාමසාධක භටයින්ගේ පුහුණු අභ්‍යාසයේ තවත් විශේෂ අවස්ථාවක් දැන් පැවැත්විණ.එම භටයින්ට මාලි රාජ්‍යයේදී එල්ල විය හැකි ප්‍රහාරයන්ට මුහුණදී‍මට හැකි...
  2018-10-21 10:22:00
 • එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම් සදහා මාලි රාජ්‍යයට පිටත්ව යාමට නියමිත යුද්ධ හමුදා භට කණ්ඩායම් සදහා වන දෙවන පුහුණු අභ්‍යාසය මීට සුළු මොහොතකට පෙර ආරම්භ කෙරිණ.ඒ චුන්ඩිකුලම්හිදී...
  2018-10-18 07:08:00
 • එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම් සදහා මාලි රාජ්‍යයට පිටත්ව යාමට නියමිත යුද්ධ හමුදා භට කණ්ඩායම් සදහා වන දෙවන පුහුණු අභ්‍යාසය හෙට ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදාව මේ වන විට...
  2018-10-17 09:40:00
 • මාලි දේශයේ එක්සත් ජාතින්ගේ සාමසාධක රාජකාරින් සඳහා රැගෙන යාමට නියමිත තාක්ෂණික සංග්‍රාමික ප්‍රවාහන උපකරණ (CCE), එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම්...
  2017-08-01 10:30:15
Subscribe to එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව