අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව | දිනමිණ

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

  • 2017 වසරේ ජනවාරි මස 01 දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විනිශ්චයකාරවරුන් 70 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබේ. ඒ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින්. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ...
    2016-11-13 12:45:00
  • කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටියට ජනවාරි මස පළමු වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අනුරාධපුර දිසා විනිසුරුවරයා ලෙස ස්ථාන මාරුවීමක් ලබාදී තිබේ. අධිකරණ සේවා...
    2016-11-10 04:00:00
Subscribe to අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව