ප්‍රාදේශීය • දකුණේ විසි සිටින දක්ෂ දරුවන්ගේ නර්ථන හැකියාව වර්ධනය කිරීම තේමා කර ගෙන ප්‍රථම වරට පැවැත් වු නර්ථන උළෙල පසුගිය දා මාතර තුඩාව මහා විද්‍යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී...
  2017-02-21 19:30:00
 • වැවට එකතුවන අහස් දියෙන් තමන්ගේ කුඹුරු ගොවිතැන් කරණ ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දමුණුමුල්ල ග්‍රාමසේවා වසමේ පවුල් තුන් සියයකට අධික ප්‍රමාණයක ජනතාවක් මෙසේ...
  2017-02-21 19:30:00
 • නාවලපිටිය ආසනයේ ගඟ ඉහළ කොරලේ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය නැවැතීම නිසා කුඩා තේවතු හිමියන් ඇතුළු පවුල් දහස් ගණනක් අසරණව ඇත.උඩුවැල්ල-සුහඳගම මාර්ගය,...
  2017-02-21 19:30:00
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හිරියාල ආසනයේ ඉබ්බාගමුව, ගොකරැල්ල,මැල්සිරිපුර, ගනේවත්ත සහ හිරිපිටිය නගර සංවර්ධනය යටතේ සංවර්ධන වු නගරයි. එම ආසනය නමින් ඇති කුඩා නගරයක්...
  2017-02-21 19:30:00
Subscribe to ප්‍රාදේශීය