විශේෂාංග

 • තෙරිපැහැ ආරියවංශ කීර්තිසිංහනැකත යනු සුබ මුහුර්ථියයි. සුබ මුහුර්ථිය යනු දිනය, නැකත, තිථිය, යෝගය, කරණය ඒ ඒ දිනයන්හි යෙදෙන පංචාංගයට අයත් කරුණුවලට අදාළ දින සුද්ධිය ගණිත ශාස්ත්...
  2017-08-22 19:30:00
 • අංක විද්‍යාව අනුව දෙසැම්බර් 21 සිට ජනවාරි 21 දක්වා කාලයේ දී ශනිගේ මකර රාශියේ ඵලය ඉස්මතුව පෙනෙනු ඇත. ලෞකික සම්පත්වලට බාධාවීම් සහ චිත්ත පීඩා ආදිය නිතර ඇතිවීම සිදුවේ....
  2017-08-22 19:30:00
 • විස්තර කිරීම එකකි. ආඛ්‍යානය තව එකකි. කතාන්දරය එකකි. නවකතාව තව එකකි. මේවා පිළිබඳ යම් වැටහීමකින් ප්‍රබන්ධකරණයෙහි යෙදෙන්නේ නම්; අපේ නවකතාව මීට වඩා සියුම් කලාවක් බවට...
  2017-08-22 19:30:00
 • ‘Autonomous’ යනු මෑතකදී විශේෂයෙන්ම කතාබහට ලක්වුණ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ නවකතාවකි. එහි කතුවරිය වන අන්නාලි නෙවිට්ස් මේ වන විට iO9 සහ Ars Technica නම් තාක්ෂණික...
  2017-08-22 19:30:00
Subscribe to විශේෂාංග