කතුවැකිය | දිනමිණ

කතුවැකිය

 •  රොහින්ගියා ප්‍රශ්නය ලෝකයට බලපාන‍්නේ කෙසේ ද? එය ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නේ කෙසේ ද? මේ වනා හී කාලීන වශයෙන් වැදගත් මාතෘකා දෙකක් සේ සැලැකිය හැකි ය. 2012 සිට ගැටුම...
  2017-09-18 19:30:00
 •  අප දන්නා දහමට අනුව භික්ෂූන් වහන්සේ උදෙසා අෂ්ටමහා සුව අටක් ඇත්තේ ය. ඉන් පළමුවන්න නම්; වස්තුකාම ක්ලේශකාම ආදී ගිහි බන්ධනවලින් ගැලවීමය. දෙවන්න නම්;‍ නිර්වද්‍ය වූ...
  2017-09-17 19:30:00
 • රටට ජාතික ප්‍රතිපත්ති ඕනෑ! යන්න දීර්ඝ කාලයක සිට සාකච්ඡා වන මාතෘකාවකි. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට හා සැලැසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ආයතන තිබේ. සංවර්ධනය සඳහා ද විවිධ...
  2017-09-15 19:30:00
 • වර්ජනය ශෝකය හා බිය ඇති කරන සාධකයක් බවට පත් ව තිබේ. එලෙස ම එය සමාජය දිනපතා නරඹන වැඩසටහනක් බවට ද පත්ව තිබේ. වර්ජනය නිසා ශෝකය හටගන්නේ අහිංසක දුප්පත් ජනතාව පමණක් එයින් දුකට පත්වන...
  2017-09-14 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය