මුදල් කැබිනට් ඇමැති මංගල සමරවීර | දිනමිණ

මුදල් කැබිනට් ඇමැති මංගල සමරවීර

මුදල් කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස මංගල සමරවීර මහතා ද ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

ඡායාරූප-ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය


නව අදහස දක්වන්න