සිරිපා රකිමු | දිනමිණ

සිරිපා රකිමු

ඔද තෙද රැඳුණ සිරිපා කරුණා    කරමු
සමන් දෙවිඳු පුද දී පින් රැස්        කරමු
ගසට වැලට දිය දහරට පෙම්       කරමු
සිරස නමා සිරිපා බිම සිප          ගනිමු

- රත්නසිරි පතිරණ


නව අදහස දක්වන්න