අපුරු ගීතයක් සහ වෙනස්ම රූප රචනාවක් - Video

Array ( [#theme] => field [#weight] => 0 [#title] => AdminTags [#access] => 1 [#label_display] => above [#view_mode] => _custom_display [#language] => und [#field_name] => field_tags [#field_type] => taxonomy_term_reference [#field_translatable] => 0 [#entity_type] => node [#bundle] => article [#object] => stdClass Object ( [vid] => 57916 [uid] => 84251 [title] => අපුරු ගීතයක් සහ වෙනස්ම රූප රචනාවක් - Video [log] => [status] => 1 [comment] => 2 [promote] => 0 [sticky] => 0 [nid] => 31993 [type] => article [language] => si [created] => 1490867039 [changed] => 1490867152 [tnid] => 0 [translate] => 0 [revision_timestamp] => 1490867152 [revision_uid] => 84251 [body] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

[summary] => [format] => filtered_html [safe_value] =>

[safe_summary] => ) ) ) [field_section] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [tid] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 1 [vid] => 2 [name] => අතන මෙතන Gossip [description] => [format] => filtered_html [weight] => 53 [vocabulary_machine_name] => sections [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 0 ) ) ) ) ) [field_author_s_] => Array ( ) [field_related_content] => Array ( ) [field_articletags] => Array ( ) [field_news_order] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 0 ) ) ) [field_date_publishing] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 2017-03-30 09:30:30 [timezone] => Asia/Colombo [timezone_db] => UTC [date_type] => datetime ) ) ) [field_tags] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [tid] => 38 [entity] => stdClass Object ( [tid] => 38 [vid] => 4 [name] => viral [description] => [format] => filtered_html [weight] => 2 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) [access] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 38 [vid] => 4 [name] => viral [description] => [format] => filtered_html [weight] => 2 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) ) [1] => Array ( [tid] => 33 [entity] => stdClass Object ( [tid] => 33 [vid] => 4 [name] => video [description] => [format] => filtered_html [weight] => 5 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) ) [access] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 33 [vid] => 4 [name] => video [description] => [format] => filtered_html [weight] => 5 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) ) ) ) ) [field_social_image] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 43522 [uid] => 84251 [filename] => Shashi Priyankara.jpg [uri] => public://news/2017/03/30/Shashi Priyankara.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 238413 [status] => 1 [timestamp] => 1490867039 [rdf_mapping] => Array ( ) [focal_point] => 50,50 [alt] => [title] => [width] => 650 [height] => 386 ) ) ) [field_promoted_in_mobile] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => 0 ) ) ) [field_image_caption_large] => Array ( ) [metatags] => Array ( [si] => Array ( [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => index [follow] => follow [0] => 0 [noindex] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [nosnippet] => 0 [noodp] => 0 [noydir] => 0 [noimageindex] => 0 [notranslate] => 0 ) ) ) ) [rdf_mapping] => Array ( [field_image] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => og:image [1] => rdfs:seeAlso ) [type] => rel ) [field_tags] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:subject ) [type] => rel ) [rdftype] => Array ( [0] => sioc:Item [1] => foaf:Document ) [title] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:title ) ) [created] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:date [1] => dc:created ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [changed] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:modified ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [body] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => content:encoded ) ) [uid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:has_creator ) [type] => rel ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => foaf:name ) ) [comment_count] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:num_replies ) [datatype] => xsd:integer ) [last_activity] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:last_activity_date ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) [cid] => 0 [last_comment_timestamp] => 1490867039 [last_comment_name] => [last_comment_uid] => 84251 [comment_count] => 0 [name] => vimukthi [picture] => 0 [data] => a:1:{s:7:"contact";i:1;} [entity_view_prepared] => 1 ) [#items] => Array ( [0] => Array ( [tid] => 38 [entity] => stdClass Object ( [tid] => 38 [vid] => 4 [name] => viral [description] => [format] => filtered_html [weight] => 2 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) [access] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 38 [vid] => 4 [name] => viral [description] => [format] => filtered_html [weight] => 2 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) ) [1] => Array ( [tid] => 33 [entity] => stdClass Object ( [tid] => 33 [vid] => 4 [name] => video [description] => [format] => filtered_html [weight] => 5 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) ) [access] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 33 [vid] => 4 [name] => video [description] => [format] => filtered_html [weight] => 5 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) ) ) ) [#formatter] => taxonomy_term_reference_link [0] => Array ( [#type] => link [#title] => viral [#href] => taxonomy/term/38 [#options] => Array ( [entity_type] => taxonomy_term [entity] => stdClass Object ( [tid] => 38 [vid] => 4 [name] => viral [description] => [format] => filtered_html [weight] => 2 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) [attributes] => Array ( [typeof] => Array ( [0] => skos:Concept ) [property] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) [datatype] => ) ) ) [1] => Array ( [#type] => link [#title] => video [#href] => taxonomy/term/33 [#options] => Array ( [entity_type] => taxonomy_term [entity] => stdClass Object ( [tid] => 33 [vid] => 4 [name] => video [description] => [format] => filtered_html [weight] => 5 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) ) [attributes] => Array ( [typeof] => Array ( [0] => skos:Concept ) [property] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) [datatype] => ) ) ) ) Array ( [tid] => 38 [entity] => stdClass Object ( [tid] => 38 [vid] => 4 [name] => viral [description] => [format] => filtered_html [weight] => 2 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) [access] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 38 [vid] => 4 [name] => viral [description] => [format] => filtered_html [weight] => 2 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) ) Array ( [tid] => 33 [entity] => stdClass Object ( [tid] => 33 [vid] => 4 [name] => video [description] => [format] => filtered_html [weight] => 5 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) ) [access] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 33 [vid] => 4 [name] => video [description] => [format] => filtered_html [weight] => 5 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) ) )


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Or log in with...