ගුරු පාර

Array ( [tid] => 34 [entity] => stdClass Object ( [tid] => 34 [vid] => 4 [name] => audio [description] => [format] => filtered_html [weight] => 4 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) [access] => 1 [taxonomy_term] => stdClass Object ( [tid] => 34 [vid] => 4 [name] => audio [description] => [format] => filtered_html [weight] => 4 [vocabulary_machine_name] => admin_tags [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => skos:Concept ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => rdfs:label [1] => skos:prefLabel ) ) [description] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:definition ) ) [vid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:inScheme ) [type] => rel ) [parent] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => skos:broader ) [type] => rel ) ) ) )
වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

නිර්නාමික දුරකතන ඇමතුම් අප ඹබ කාටත් ලැබෙනවා.හැබැයි ඒ සියල්ල පිටුපස අප නොදන්නා බලවෙිග ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුලුවන්. ඒ ගැන දැනගන්න ඔබට මේ කතාව අහන්නම වෙනවා.


නව අදහස දක්වන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Or log in with...