චල රූ

ඇහෙන කතා

දවසේ සේයාරුව

  • Photo of the day
පොලිස් දින සැමරුම් රට පුරා
පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට වසර 149 සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් අහුන්ගල්ල පොලීසියේ පැවති සැමරුම් උත්සවයේදී අහුන්ගල්ල පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරික්ෂක කේ.එච්. සම්පත්ලාල් මහතා කුඩා හිමිනමක් සමඟ නා පැළයක් රෝපණය කරන අයුරු.
X

හෝ පහත සමාජ ජාල ඔස්සේ ලියාපදිංචි වන්න...

X

හෝ පහත සමාජ ජාල ඔස්සේ ලියාපදිංචි වන්න...