චල රූ

ඇහෙන කතා

දවසේ සේයාරුව

  • Photo of the day
අගමැතිට ලෙන්ගතු පිළිගැනීමක්...
මුලතිව් ප්‍ර ෙද්ශයේ පැවැති ජන රැලියට සහභාගී වූ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ජනතාවගෙන් උණුසුම් සුබපැතුම් හිමි වූ අයුරු. ඡායාරූපය-සමත් ශ්‍රී වෙදගේ
X

හෝ පහත සමාජ ජාල ඔස්සේ ලියාපදිංචි වන්න...

X

හෝ පහත සමාජ ජාල ඔස්සේ ලියාපදිංචි වන්න...